Obowiązek informacyjny

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polyglot Online School

 

 1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

 

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez  zorganizowaną część przedsiębiorstwa Polyglot Online School dane kontaktowe: numer telefonu +48572658341, adres e-mail: infopolyglot.school@gmail.com realizowanych  przez Anastasiia Rusina

 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

 1. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Twoj Startup polegającymi na nauczaniu języka angielskiego Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy
 2. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji handlowych, proszę o usunięcie tego punktu).
 3. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
 • 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 • 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
 • 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
 1. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
 2. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody

 

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

 

4. Komu zostaną udostępnione dane?

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa;
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;
 3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),
 4. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, tj. Polyglot Online School. Podstawą transferu Państwa danych są
  • Wyrażona przez Państwa zgoda
  • Konieczność w celu wykonania umowy
  • Standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską
  • Zatwierdzony mechanizmy certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń
  • Decyzja Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony w Kraju

 

5. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

 

6. Jakie przysługują Państwu prawa?

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),
 2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 5. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody.  Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: infopolyglot.school@gmail.com
 7. Prawo do sprzeciwu - może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
 8. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl

Polityka Cookies

 

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. polyglot.school. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

 

Kto jest administratorem państwa danych?

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu  +48 572658341, adres e-mail: nastyarusina7@gmail.com, mail roboczy infopolyglot.school@gmail.com w związku z realizowaną  przez Anastasiia Rusina zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Polyglot Online School

 

CEL COOKIES

 

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

 

W ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celach

Technicznych:

 • zapewniają prawidłowe działania strony internetowej;
 • zapamiętują czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;

 

Analitycznych – umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. Pozyskane informacje są dla nas anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika korzystającego z strony.

 • brave_popup_*_closed
 • brave_page_visited
 • brave_popup_*_viewed
 • zuck-wp-story-shortcode-d13c3e6321a530a8d836c1b8875a4304-seenItems
 • _fbp
 • tqb-impression-

 

Marketingowych - W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook (Facebook Piksel). Usługa ta polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

 

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

 

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

- adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

- typ urządzenia

- czas przebywania na stronie

- podjęte czynności na stronie
- lokalizację z której dokonywane jest połączenie

 

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Firmy trzecie uzyskują od nas dane dotyczące:

- adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

- typu urządzenia
- czasu przebywania na stronie

- czynności podjętych na stronie
- lokalizację z której dokonywane jest połączenie

 

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

 1. Firefox
 2. Chrome
 3. Microsoft Edge
 4. Safari

 

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

 

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

 

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

 

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod adresem: https://polyglot.school/rodo-cookies/

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/

Индивидуальный курс с носителем языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского с носителем – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя-иностранца
Преимущества
Цены
 • Учитель Native Speaker
 • БОНУСЫ
 • Уроки в любом месте
 • Индивидуальная программа
 • Индивидуальный график
 • 100% внимания только Вам
B1+
4 урока в месяц
6 уроков в месяц
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 уроков в месяц
12 уроков в месяц
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Индивидуальный курс с носителем языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского с носителем – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя-иностранца
Цены
B1+
4 урока в месяц
6 уроков в месяц
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 уроков в месяц
12 уроков в месяц
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Индивидуальный курс английского языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества
Цены
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 уроков в месяц
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 уроков в месяц
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 уроков в месяц
1080 zł / 7200 грн / 230 €
Индивидуальный курс английского языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
4 урока в месяц
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 уроков в месяц
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 уроков в месяц
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 уроков в месяц
1080 zł / 7200 грн / 230 €
Цены
Выберите количество занятий
групповые занятия английского в мини-группах
Group
COURSE
Приглашаем на групповые курсы всех, кто хочет начать изучение английского в небольшой группе знакомых либо среди учеников, которые находятся на Вашем уровне языка.
Преимущества
Цены
 • Мини-группы 2-4 человек
 • Учитесь вместе с семьей, друзьями
 • Программа под потребности группы
 • Индивидуальный график
4 урока в месяц
340 zł / 2300 грн / 72 €
6 уроков в месяц
480 zł / 3200 грн / 102 €
8 уроков в месяц
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 уроков в месяц
900 zł / 6000 грн / 190 €
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКОГО В МИНИ-ГРУППАХ
Group
COURSE
Приглашаем на групповые курсы всех, кто хочет начать изучение английского в небольшой группе знакомых либо среди учеников, которые находятся на Вашем уровне языка.
Цены
4 урока в месяц
480 zł / 3200 грн / 102 €
6 уроков в месяц
340 zł / 2300 грн / 72 €
8 уроков в месяц
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 уроков в месяц
900 zł / 6000 грн / 190 €
деловой английский от профессионалов
Business
english
Курс созданный на базе сотен реальных примеров. Это позволяет активно развивать «живые» навыки английского языка в рамках делового общения. Данный курс - это отличное решение для людей, которым нужна максимальная практика и быстрое изучения делового английского. Учитель курса - профессионал своего дела, обучался в British Council преподает уже 20 лет.
Преимущества
Цены
 • Группы 5-8 человек
 • Всего 2 месяца обучения
 • 3 занятия в неделю по 1 часу или 2 раза по полтора
 • Подготовка к интервью, переговорам
 • Доступная цена
Цена за 2 месяца:
1000 zł / 7000 грн / 210 €
деловой английский от профессионалов
Business
English
Курс созданный на базе сотен реальных примеров. Это позволяет активно развивать «живые» навыки английского языка в рамках делового общения. Данный курс - это отличное решение для людей, которым нужна максимальная практика и быстрое изучения делового английского. Учитель курса - профессионал своего дела, обучался в British Council преподает уже 20 лет.
Цены
Цена за 2 месяца
1000 zł / 7000 грн / 210 €
Интенсивная база для уверенного общения
English
lifeboat abroad
Цель курса: получить английский, который спасёт тебя во всех ситуациях и проблемах на территории разных стран мира.
Что Вы получаете:
Цены
 • Группы 5-8 человек
 • 30 часов обучения
 • занятия 2 раза в неделю по 1,5 часа
 • разговорный клуб с носителем языка - БЕСПЛАТНО
 • подходит для уровня А2/В1
1260 zł / 8800 грн / 265 €
Подойдёт для тех, кто:
 • хочет переехать жить за границу или много путешествует
 • летает на отдых за границу и хочет свободно и без страха общаться с местными
ИНТЕНСИВНАЯ БАЗА ДЛЯ УВЕРЕННОГО ОБЩЕНИЯ
English
lifeboat abroad
Цель курса: получить английский, который спасёт тебя во всех ситуациях и проблемах на территории разных стран мира.
ЦенА:
Подойдёт для тех, кто:
1269 zł / 8800 грн / 265 €
 • хочет переехать жить за границу или много путешествует
 • летает на отдых за границу и хочет свободно и без страха общаться с местными
место для развития разговорных навыков
speaking
club
С недавнего времени каждую субботу у нас, в POLYGLOT ONLINE, проходит разговорный клуб. Мега уютная атмосфера, в формате дружеского общения. Вы ведь слышали, что нас формирует окружение? Так вот, Speaking Club – это отличная возможность найти новые знакомства и друзей по духу, которые будут способствовать вашему развитию.
Что вы получаете
Цены
50 zł / 320 грн / 11 €
Цена за занятие (1 час)
160 zł / 1100 грн / 35 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
 • преподаватель - носитель языка из Великобритании
 • небольшая группа
 • каждому уделяется внимания
 • никто не боится ошибаться
 • дружеская атмосфера
 • преодолеете языковой барьер и подружитесь с носителем
МЕСТО ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ
speaking
club
Цены
 • преподаватель - носитель языка из Великобритании
 • небольшая группа
 • каждому уделяется внимания
 • никто не боится ошибаться
 • дружеская атмосфера
 • преодолеете языковой барьер и подружитесь с носителем
50 zł / 320 грн / 11 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
160 zł / 1100 грн / 35 €
Цена за занятие (1 час)
Запись на бесплатное тестирование
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Запись на бесплатное тестирование
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Zapisz się na darmowe testowanie
Pracujemy od 08:00 dо 20:00
Zapisz się na darmowe testowanie
Pracujemy od 08:00 dо 20:00
MIEJSCE DO ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
speaking
club
Od niedawna w każdą sobotę w POLYGLOT ONLINE mamy klub konwersacyjny. Mega przytulna atmosfera, w przyjaznym formacie do pogadania. Słyszeliście, że nasze środowisko nas kształtuje, prawda? Cóż, Speaking Club jest świetną okazją do poznania nowych przyjaciół w duchu, którzy przyczynią się do Twojego rozwoju.
CO ZYSKUJESZ
Ceny
Cena za jedną lekcję (1 godzina)
50 zł
Cena za miesiąc (4 lekcję)
160 zł
MIEJSCE DO ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
speaking
club
CENY
Cena za jedną lekcję (1 godzina)
50 zł
Cena za miesiąc (4 lekcję)
160 zł
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
english
Kurs oparty na setkach przykładów z życia wziętych. Pozwala na aktywne rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Kurs ten jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują maksymalnej praktyki i szybszej nauki biznesowego języka angielskiego. Prowadzący kurs jest profesjonalistą, przeszkolonym przez British Council i uczy od 20 lat.
KORZYŚCI
CENY
 • Grupy 5-8 studentów
 • Tylko 2 miesięcy nauki
 • 3 lekcji w tygodniu po 1 godzinie lub 2 lekcji w tygodniu po 1,5 godziny
 • Przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych, negocjacji
 • Przystępna cena
Cena za 2 miesiące
1000 zł
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
English
Kurs oparty na setkach przykładów z życia wziętych. Pozwala na aktywne rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Kurs ten jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują maksymalnej praktyki i szybszej nauki biznesowego języka angielskiego. Prowadzący kurs jest profesjonalistą, przeszkolonym przez British Council i uczy od 20 lat.
CENY
Cena za 2 miesiące
1000 zł
Grupowe lekcje z angielskiego online
Group
COURSE
Zapraszamy na kurs grupowy dla każdego, kto chce rozpocząć naukę języka angielskiego w małej grupie znajomych lub z uczniami, którzy są na Twoim poziomie językowym.
KORZYŚCI
Ceny
 • Mini-grupy 2-4 studentów
 • Ucz się razem z rodziną, przyjaciółmi
 • Program dostosowany do potrzeb grupy
 • Indywidualny harmonogram
4 lekcji na miesiąc
400 zł
6 lekcji na miesiąc
540 zł
8 lekcji na miesiąc
680 zł
12 lekcji na miesiąc
1000 zł
GRUPOWE LEKCJE Z ANGIELSKIEGO ONLINE
Group
COURSE
Zapraszamy na kurs grupowy dla każdego, kto chce rozpocząć naukę języka angielskiego w małej grupie znajomych lub z uczniami, którzy są na Twoim poziomie językowym.
Ceny
4 lekcji na miesiąc
400 zł
6 lekcji na miesiąc
540 zł
8 lekcji na miesiąc
680 zł
12 lekcji na miesiąc
1000 zł
INDYWIDUALNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy autorską metodykę dostosowaną do potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego nauczyciela.
KORZYŚCI
Ceny
 • 100% uwagi tylko dla Ciebie
 • Indywidualny harmonogram
 • Program indywidualny
 • Lekcje w dowolnym miejscu
 • BONUSY
4 lekcji na miesiąc
480 zł
6 lekcji na miesiąc
690 zł
8 lekcji na miesiąc
880 zł
12 lekcji na miesiąc
1200 zł
Indywidualny kurs języka angielskiego
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy autorską metodykę dostosowaną do potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego nauczyciela.
ceny
4 lekcji na miesiąc
480 zł
6 lekcji na miesiąc
690 zł
8 lekcji na miesiąc
880 zł
12 lekcji na miesiąc
1200 zł
KURS INDYWIDUALNY Z NATIVE SPEAKEREM
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego z native speakerem jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy unikalną metodykę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego zagranicznego lektora.
KORZYŚCI
CENY
 • Wykładowca Native Speaker
 • BONUSY
 • Lekcje w dowolnym miejscu
 • Program indywidualny
 • Indywidualny harmonogram
 • 100% uwagi tylko dla Ciebie
B1+
4 lekcji na miesiąc
600 zł
6 lekcji na miesiąc
900 zł
8 lekcji na miesiąc
1000 zł
12 lekcji na miesiąc
1500 zł
KURS INDYWIDUALNY Z NATIVE SPEAKEREM
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego z native speakerem jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy unikalną metodykę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego zagranicznego lektora.
CENY
B1+
4 lekcji na miesiąc
600 zł
6 lekcji na miesiąc
900 zł
8 lekcji na miesiąc
1000 zł
12 lekcji na miesiąc
1500 zł
English
lifeboat abroad
Cel kursu: zdobyć wiedzę, która uratuje Cię we wszystkich sytuacjach i problemach na terenie różnych krajów świata.
KORZYŚCI
CENY
 • Grupy 4-8 studentów
 • Czas trwania 30 godzin (20 lekcji po 1,5 godziny 2 razy w tygodniu)
 • Odpowiedni dla poziomu A2/B1
 • Speaking Club z native speakerem GRATIS
Odpowiedni dla tych, którzy:
 • Chcą wyjechać, aby mieszkać za granicą lub dużo podróżować
 • Wylatują za granicę na wakacje i chcą swobodnie i bez obaw komunikować się z mieszkańcami
Cena za cały kurs (30 godzin )
1260 zł
English
lifeboat abroad
Cel kursu: zdobyć wiedzę, która uratuje Cię we wszystkich sytuacjach i problemach na terenie różnych krajów świata.
CENY
Odpowiedni dla tych, którzy:
 • Chcą wyjechać, aby mieszkać za granicą lub dużo podróżować
 • wylatują za granicę na wakacje i chcą swobodnie i bez obaw komunikować się z mieszkańcami
Cena za cały kurs (30 godzin )
1260 zł
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс польского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
ЦенА
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
360 zł / 78 €
6 уроков в месяц
510 zł / 110 €
8 уроков в месяц
660 zł / 142 €
12 уроков в месяц
960 zł / 205 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс польского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение
ЦенА:
по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
360 zł / 78 €
6 уроков в месяц
510 zł / 110 €
8 уроков в месяц
660 zł / 142 €
12 уроков в месяц
960 zł / 205 €
Życie
w Polsce
Многоуровневый, общий курс ориентированный на обучение грамматики и разговорного польского в ситуациях реального общения. В зависимости от Вашего уровня владения языком, вы можете пройти курс польского для начинающих или начать обучение c последующих уровней.
Преимущества:
ЦенА
 • Мини-группы до 5 человек
 • Длительность 30 часов (20 занятий) – 2 раза в неделю по 1,5 часа
 • Подходит для любого уровня и возраста
 • Получаете только нужные знания
1200 zł / 8400 грн / 255 €
Życie
w Polsce
Многоуровневый, общий курс ориентированный на обучение грамматики и разговорного польского в ситуациях реального общения. В зависимости от Вашего уровня
ЦенА:
1200 zł / 8400 грн / 255 €
владения языком, вы можете пройти курс польского для начинающих или начать обучение c последующих уровней.
Преимущества:
 • Мини-группы до 5 человек
 • Длительность 30 часов (20 занятий) – 2 раза в неделю по 1,5 часа
 • Подходит для любого уровня и возраста
 • Получаете только нужные знания
ИндивидуальныЕ Занятия УКРАИНСКОГО языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальные занятия помогут обучаться один на один вместе с преподавателем в удобное Вам время. Составление индивидуальной программы под Ваши потребности.
Преимущества
Цены
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 уроков в месяц
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 уроков в месяц
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5300 грн / 165 €
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
Inidividual
COURSE
Индивидуальные занятия помогут обучаться один на один вместе с преподавателем в удобное Вам время. Составление индивидуальной программы под Ваши потребности.
4 урока в месяц
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 уроков в месяц
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 уроков в месяц
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5300 грн / 165 €
Цены
Выберите количество занятий
групповые занятия Украинского языка
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Преимущества
Цены
 • Мини-группы 2-4 человек
 • Учитесь вместе с семьей, друзьями
 • Программа под потребности группы
 • Индивидуальный график
4 урока в месяц
280 zł / 2000 грн / 60 €
6 уроков в месяц
418 zł / 2900 грн / 89 €
8 уроков в месяц
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 уроков в месяц
760 zł / 5000 грн / 160 €
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Цены
4 урока в месяц
418 zł / 2900 грн / 89 €
6 уроков в месяц
280 zł / 2000 грн / 60 €
8 уроков в месяц
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 уроков в месяц
760 zł / 5000 грн / 160 €
Милозвучні посиденьки
online
meetings
Идеальное место не только чтобы попрактиковать разговорный украинский и послушать "солов'їну українську мову", а ещё провести время в приятной компании за чашечкой чая. Занятия помогут тебе подтянуть разговорный украинский язык и избавиться от русизмов.
Цены
30 zł / 220 грн / 7 €
Цена за занятие (1 час)
100 zł / 700 грн / 21 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
МИЛОЗВУЧНІ ПОСИДЕНЬКИ
ONLINE
MEETINGS
Цены
30 zł / 220 грн / 7 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
100 zł / 700 грн / 21 €
Цена за занятие (1 час)
Идеальное место не только чтобы попрактиковать разговорный украинский и послушать "солов'їну українську мову", а ещё провести время в приятной компании за чашечкой чая. Занятия помогут тебе подтянуть разговорный украинский язык и избавиться от русизмов.
групповые занятия Польского языка
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или с любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Преимущества
Цены
 • Мини-группы 2-4 человек
 • Учитесь вместе с семьей, друзьями
 • Программа под потребности группы
 • Индивидуальный график
4 урока в месяц
300 zł / 2000 грн / 63 €
6 уроков в месяц
420 zł / 2800 грн / 88 €
8 уроков в месяц
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5000 грн / 164 €
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА в МИНИ-ГРУППАХ
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или с любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Цены
4 урока в месяц
420 zł / 2800 грн / 88 €
6 уроков в месяц
300 zł / 2000 грн / 63 €
8 уроков в месяц
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5000 грн / 164 €
I am into iT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" разработан для специалистов в сфере IT, а также для изучающих информационные технологии или смежные предметы. Учитель курса опытный и сертифицированный педагог университета в IT направлении, годами жизни за границей и десятилетним опытом преподавания английского. Курс подойдет для уровня В1+.
После курса Вы:
ЦенА
 • Освоите словарный запас в данной сфере
 • Научитесь разговаривать более уверенно на работе
 • Сможете обсуждать новые заказы с клиентами на английском
 • Участвовать в совещаниях
 • Создавать презентации
 • Легко читать документацию
1300 zł / 10200 грн / 280 €
I AM INTO IT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" разработан для специалистов в сфере IT, а также для изучающих информационные технологии или смежные
Цена
1300 zł / 10200 грн / 280 €
предметы. Учитель курса опытный и сертифицированный педагог университета в IT направлении, годами жизни за границей и десятилетним опытом преподавания английского. Курс подойдет для уровня В1+.
I am into iT
Group
COURSE
Kurs „I am into IT” przeznaczony jest dla profesjonalistów w dziedzinie IT, a także dla studentów informatyki lub kierunków pokrewnych. Nauczyciel kursu jest doświadczonym i certyfikowanym nauczycielem akademickim w dziedzinie informatyki, z wieloletnim pobytem za granicą i dziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Kurs jest odpowiedni dla poziomu B1+
Po kursie:
Cena
 • Opanujesz słownictwo w tym zakresie
 • Nauczysz się mówić pewniej w pracy
 • Nauczysz się omawiać nowe zamówienia z klientami w języku angielskim
 • Nauczysz się uczestniczyć w spotkaniach
 • Nauczysz się tworzyć prezentacje
 • Nauczysz się łatwo czytać dokumentacje
1300 zł
I AM INTO IT
Group
COURSE
Kurs „I am into IT” przeznaczony jest dla profesjonalistów w dziedzinie IT, a także dla studentów informatyki lub kierunków
Cena
1300 zł
pokrewnych. Nauczyciel kursu jest doświadczonym i certyfikowanym nauczycielem akademickim w dziedzinie informatyki, z wieloletnim pobytem za granicą i dziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Kurs jest odpowiedni dla poziomu B1+
деловой английский от профессионалов
Business
english upgrade
Количество человек
ЦенА:
 • 3-5 человек
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
Длительность
 • 12 часов
деловой английский от профессионалов
Business
English
ЦенА
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
 • 3-5 человек
 • 12 часов
upgrade
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
english upgrade
Ilość osób
Cena:
 • 3-5
600 zł
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
Czas trwania kursu
 • 12 godzin
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
English
CENA:
600 zł
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
 • Ilość osób 3-5
 • 12 godzin
upgrade
Запис на безкоштовне тестування
Ми працюємо з 08:00 до 20:00 за Європейським часом
Запис на безкоштовне тестування
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Ми працюємо з 08:00 до 20:00 за Європейським часом
Індивідуальний курс англійської мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Бонус
ЦІни
4 заняття на місяць
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 занять на місяць
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 занять на місяць
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 занять на місяць
1080 zł / 7200 грн / 230 €
При придбанні абонементу на довільну кількість занять, розмовний клуб з носієм мови - Безкоштовно!
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
4 заняття на місяць
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 занять на місяць
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 занять на місяць
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 занять на місяць
1080 zł / 7200 грн / 230 €
ЦІни
Бонус: При придбанні абонементу на довільну кількість занять, розмовний клуб з носієм мови - Безкоштовно!
Виберіть кількість занять
Заняття англійської в міні-групах
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Бонус:
Ціни:
4 заняття на місяць
340 zł / 2300 грн / 72 €
6 занять на місяць
480 zł / 3200 грн / 102 €
8 занять на місяць
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 занять на місяць
900 zł / 6000 грн / 190 €
Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
Заняття англійської в міні-групах
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з
Ціни
4 заняття на місяць
480 zł / 3200 грн / 102 €
6 занять на місяць
340 zł / 2300 грн / 72 €
8 занять на місяць
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 занять на місяць
900 zł / 6000 грн / 190 €
Бонус: Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Індивідуальні заняття з носієм мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть займатися один на один разом з викладачем у зручний для вас час. Складаємо індивідуальну програму під ваші потреби. Детальна увага приділяється опрацюванні вимови з носієм.
Бонус:
ЦІНИ
B1+
4 заняття на місяць
6 занять на місяць
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 занять на місяць
12 занять на місяць
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
Індивідуальні заняття з носієм мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть займатися один на один разом з викладачем у зручний для вас час. Складаємо індивідуальну програму під ваші потреби. Детальна увага приділяється опрацюванні вимови з носієм.
ЦІни
B1+
4 заняття на місяць
6 занять на місяць
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 занять на місяць
12 занять на місяць
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Бонус: Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
Індивідуальні заняття з вчителем – Анастасією
Inidividual
COURSE
Анастасія - викладає англійську багато років як дітям, так і дорослим, вільно володіючи чотирма мовами, поживши закордоном, у тому числі і в англомовних країнах. Великий досвід роботи з носіями з Великобританії, США, Канади. Безліч тренінгів з викладання, підготовка учнів до іспитів, співбесід англійською, а також результати, отримані після, надихнули на створення своєї школи. На уроках з Анастасією вам гарантовано індивідуальний підхід, а також легку та дружню атмосферу.
ЦІНИ
1 година - 120 zł / 820 грн
Індивідуальні заняття з вчителем – Анастасією
Inidividual
COURSE
Анастасія - викладає англійську багато років як дітям, так і дорослим, вільно володіючи чотирма мовами, поживши закордоном, у тому числі і в англомовних країнах. Великий досвід роботи з носіями з Великобританії, США, Канади. Безліч тренінгів з викладання, підготовка учнів до іспитів, співбесід англійською, а також результати, отримані після, надихнули на створення своєї школи. На уроках з Анастасією вам гарантовано індивідуальний підхід, а також легку та дружню атмосферу.
ЦІни
1 година - 120 zł / 820 грн
Індивідуальні заняття з вчителем – Юлією
Inidividual
COURSE
Юлія - викладач та творець курсів "Business English", "Business English Upgrade", "English for life" та "English lifeboat abroad" у нашій школі. Має 20-ти річний досвід викладання, підтверджений безліччю міжнародних сертифікатів, а також багаторічний досвід викладання англійської мови в університетах. На індивідуальних заняттях зможемо побудувати таку програму вивчення, яка допоможе вам освоїти бізнес або економічну англійську.
ЦІНИ
1 година - 120 zł / 820 грн
Індивідуальні заняття з вчителем – Юлією
Inidividual
COURSE
Юлія - викладач та творець курсів "Business English", "Business English Upgrade", "English for life" та "English lifeboat abroad" у нашій школі. Має 20-ти річний досвід викладання, підтверджений безліччю міжнародних сертифікатів, а також багаторічний досвід викладання англійської мови в університетах. На індивідуальних заняттях зможемо побудувати таку програму вивчення, яка допоможе вам освоїти бізнес або економічну англійську.
ЦІни
1 година - 120 zł / 820 грн
Ділова англійська ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
english
Викладач курсу - досвідчений професіонал, який навчався у британських тренерів і викладає 20 років в цьому напрямку. Курс розрахований на рівень В1+.
Формат: курс в міні-групі
Тривалість: 2 місяці (25 годин) - заняття 2 рази на тиждень по 1,5 години
В процесі навчання ми:
Ціни
 • Приділяємо увагу на прокачку розмовної англійської
 • Надаємо впевненість в ділових перемовинах і готуємо до співбесіди англійською
 • Розповідаємо секрети успішних презентацій
Ціна за 2 місяці:
1000 zł / 7000 грн / 210 €
Ділова англійська ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
English
Викладач курсу - досвідчений професіонал, який навчався у британських тренерів і викладає 20 років в цьому напрямку. Курс розрахований на рівень В1+.

Формат: курс в міні-групі
Тривалість: 2 місяці (25 годин) - заняття 2 рази на тиждень по 1,5 години
ЦІнИ
Ціна за 2 місяці
1000 zł / 7000 грн / 210 €
ДІЛОВИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
english upgrade
Кількість осіб
Ціна:
 • 3-5
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
Тривалість
 • 12 годин
ДІЛОВИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
English
ЦІнА
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
 • 3-5 людини в міні-групі
 • 12 годин
upgrade
I am into iT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" розроблений для фахівців у сфері IT, а також для тих, хто вивчає інформаційні технології або суміжні предмети. Вчитель курсу досвідчений та сертифікований педагог університету в напрямку IT, роками життя за кордоном та десятирічним досвідом викладання англійської. Курс підійде для рівня В1+.
Після курсу Ви:
ЦІнА
 • Опануєте словниковий запас у цій сфері
 • Навчитеся розмовляти впевненіше на роботі
 • Зможете обговорювати нові замовлення з клієнтами англійською
 • Брати участь у нарадах
 • Створювати презентації
 • Легко читати документацію
1300 zł / 10200 грн / 280 €
I AM INTO IT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" розроблений для фахівців у сфері IT, а також для тих, хто вивчає інформаційні технології або суміжні предмети.
Цена
1300 zł / 10200 грн / 280 €
Вчитель курсу досвідчений та сертифікований педагог університету в напрямку IT, роками життя за кордоном та десятирічним досвідом викладання англійської. Курс підійде для рівня В1+.
ІНТЕНСИВНА БАЗА ДЛЯ ВПЕВНЕНОГО СПІЛКУВАННЯ
English
lifeboat abroad
Мета курсу: здобути той рівень комунікації англійської, який врятує вас у всіх життєвих ситуаціях та проблемах на території різних країн світу.
ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ:
ЦІнА:
 • Групи 5-8 осіб
 • 30 годин навчання
 • заняття 2 рази на тиждень по 1,5 години
 • розмовний клуб із носієм мови - БЕЗКОШТОВНО
 • підходить для рівня А2/В1
1260 zł / 8800 грн / 265 €
Підійде для тих, хто:
 • хоче переїхати жити за кордон/вже переїхав, багато подорожує
 • літає на відпочинок за кордон і хоче вільно і без страху спілкуватись з місцевими
ІНТЕНСИВНА БАЗА ДЛЯ ВПЕВНЕНОГО СПІЛКУВАННЯ
English
lifeboat abroad
Мета курсу: здобути той рівень комунікації англійської, який врятує вас у всіх життєвих ситуаціях та проблемах на території різних країн світу.
ЦІнА:
ПІДІЙДЕ ДЛЯ ТИХ, ХТО:
1269 zł / 8800 грн / 265 €
 • хоче переїхати жити за кордон/вже переїхав, багато подорожує
 • літає на відпочинок за кордон і хоче вільно і без страху спілкуватись з місцевими
Розмовний клуб англійської з носієм мови
speaking
club
Формат:
Групові онлайн-зустрічі кожної суботи
ЦІнИ:
50 zł / 320 грн / 11 €
Разове заняття (1 година)
160 zł / 1100 грн / 35 €
Абонемент на 4 заняття на місяць (кожну суботу)
РОЗМОВНИЙ КЛУБ АНГЛІЙСЬКОЇ З НОСІЄМ МОВИ
speaking
club
ЦІнИ
50 zł / 320 грн / 11 €
Разове заняття
160 zł / 1100 грн / 35 €
Абонемент на 4 заняття на місяць (кожну суботу)
Формат:
Групові онлайн-зустрічі кожної суботи
INIDIVIDUAL
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ПЕРЕВАГИ:
ЦІнА:
 • 100% уваги тільки Вам
 • Індивідуальний графік
 • Індивідуальна програма
 • Уроки у будь-якому місці
 • Бонуси
4 заняття на місяць
360 zł / 78 €
6 занять на місяць
510 zł / 110 €
8 занять на місяць
660 zł / 142 €
12 занять на місяць
960 zł / 205 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ЦІнА:
ПЕРЕВАГИ:
 • 100% уваги тільки Вам
 • Індивідуальний графік
 • Індивідуальна програма
 • Уроки у будь-якому місці
 • Бонуси
4 заняття на місяць
360 zł / 78 €
6 занять на місяць
510 zł / 110 €
8 занять на місяць
660 zł / 142 €
12 занять на місяць
960 zł / 205 €
Групові заняття польської мови
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Переваги
ЦІНИ
 • Міні-групи 2-4 осіб
 • Навчайтеся разом із сім'єю, друзями
 • Програма під потреби групи
 • Індивідуальний графік
4 заняття на місяць
300 zł / 2000 грн / 63 €
6 занять на місяць
420 zł / 2800 грн / 88 €
8 занять на місяць
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 занять на місяць
780 zł / 5000 грн / 164 €
ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ЦІнИ
4 заняття на місяць
420 zł / 2800 грн / 88 €
6 занять на місяць
300 zł / 2000 грн / 63 €
8 занять на місяць
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 занять на місяць
780 zł / 5000 грн / 164 €
Życie
w Polsce
Мета курсу - отримати базові знання польської мови, які допоможуть у всіх життєвих ситуаціях у Польщі. За допомогою курсу ти досягнеш рівня А1 або А2.
Переваги:
ЦІнА
 • Міні-групи до 5 осіб
 • Тривалість 30 годин (20 занять) – 2 рази на тиждень по 1,5 години
 • Підходить для будь-якого рівня та віку
 • Отримуєте лише потрібні знання
1200 zł / 8400 грн / 255 €
Życie
w Polsce
Мета курсу - отримати базові знання польської мови, які допоможуть у всіх життєвих ситуаціях у Польщі. За допомогою курсу ти досягнеш рівня А1 або А2.
ЦІнА:
1200 zł / 8400 грн / 255 €
Переваги:
 • Міні-групи до 5 осіб
 • Тривалість 30 годин (20 занять) – 2 рази на тиждень по 1,5 години
 • Підходить для будь-якого рівня та віку
 • Отримуєте лише потрібні знання
Індивідуальні заняття з української мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
переваги
Ціни
 • 100% уваги тільки Вам
 • Індивідуальний графік
 • Індивідуальна програма
 • Уроки у будь-якому місці
 • Бонуси
4 заняття на місяць
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 занять на місяць
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 занять на місяць
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 занять на місяць
780 zł / 5300 грн / 165 €
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
4 заняття на місяць
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 занять на місяць
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 занять на місяць
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 занять на місяць
780 zł / 5300 грн / 165 €
ЦІни
Виберіть кількість занять
Групові заняття з української мови
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ПЕРЕВАГИ
ЦІНИ
 • Міні-групи 2-4 осіб
 • Навчайтеся разом із сім'єю, друзями
 • Програма під потреби групи
 • Індивідуальний графік
4 заняття на місяць
280 zł / 2000 грн / 60 €
6 занять на місяць
418 zł / 2900 грн / 89 €
8 занять на місяць
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 занять на місяць
760 zł / 5000 грн / 160 €
ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ЦІнИ
4 заняття на місяць
418 zł / 2900 грн / 89 €
6 занять на місяць
280 zł / 2000 грн / 60 €
8 занять на місяць
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 занять на місяць
760 zł / 5000 грн / 160 €
Милозвучні Посиденьки
online
meetings
Ідеальне місце не тільки щоб попрактикувати розмовну українську та послухати "солов'їну мову", а ще й провести час у приємній компанії та за чашкою чаю. Заняття допоможуть тобі підтягнути розмовну українську мову та позбутися русизмів.
ЦІнИ
30 zł / 220 грн / 7 €
Разове заняття (1 година)
100 zł / 700 грн / 21 €
Абонемент на 4 заняття на місяць
МИЛОЗВУЧНІ ПОСИДЕНЬКИ
ONLINE
MEETINGS
ЦІНИ
30 zł / 220 грн / 7 €
Абонемент на 4 заняття на місяць
100 zł / 700 грн / 21 €
Разове заняття (1 година)
Ідеальне місце не тільки щоб попрактикувати розмовну українську та послухати "солов'їну мову", а ще й провести час у приємній компанії та за чашкою чаю. Заняття допоможуть тобі підтягнути розмовну українську мову та позбутися русизмів.
Top