Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Sklep internetowy Polyglot Online School działający pod adresem polyglot.school (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, zwaną dalej Fundacją.

2.     Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Polyglot Online School  adres: polyglot.school, adres e-mail: infopolyglot.school@gmail.com

3.     Regulamin określa:

1)     zasady korzystania ze Sklepu;

2)     warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;

3)     czas i zasady realizacji zamówień;

4)     warunki i formy płatności;

5)     uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;

6)     zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

7)     prawa Klienta będącego konsumentem.

4.     Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej,
z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.     Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

7.     Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: polyglot.loc/regulamin

8.     Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.

9.     Klientem Sklepu mogą być podmioty, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2

Wymagania techniczne

niezbędne do korzystania ze Sklepu

1.     Do przeglądania Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

2.     Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym między innymi do rejestracji w Sklepie internetowym, a takżeskładania zamówień́ na towary, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

§ 3

Warunki i czas realizacji zamówienia

1.     Informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

2.     Klient składa zamówienie porze wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Do koszyka”,
a następnie wskazanie w Koszyku danych, sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
 

3.     Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru
i kosztów dostawy przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.

4.     Koszyk oferuje Klientowi możliwość:

1)     dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;

2)     wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;

3)     wyboru sposoby dostawy;

4)     wyboru sposób płatności;

5)     dodania kodu rabatowego.

5.     W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

6.     Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 3 dni roboczych,
z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 18 niniejszego paragrafu, liczonych od:

1)     dnia zawarcia umowy (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub

2)     momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).

7.     Zakupiony towar wysyłany jest:

1)     na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – w przypadku sprzedaży towarów w formie elektronicznej;

2)     w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki, oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą – w przypadku sprzedaży pozostałych towarów.

8.     Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.

9.     Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

10.  W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności za zamówienie za pomocą podmiotów pośredniczących w transakcji, brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

11.  W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części zamówienia, Sklep może zaproponować Klientowi:

1)     anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2)     anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

3)     realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;

4)     podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12.  W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

13.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 8 Regulaminu.

14.  W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15.  Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionego towary do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

16.  Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.

17.  Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 3 dni,
a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

18.  W przypadku Klienta-konsumenta, towar w formie elektronicznej zostanie wysłany:

1)     w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu;

2)     w przypadku niewyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy - niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

19.  Sklep informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 18 lit. a) niniejszego paragrafu powoduje utratę prawa Klienta-konsumenta do odstąpienia od umowy.

20.  Sklep obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej.

 

§ 4

Ceny towarów i koszt dostawy

1.     Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty – PLN).

2.     Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.     Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4.     Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty przesyłki.

5.     Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.

6.     Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:

1)     paczkomaty InPost;

2)     przesyłka kurierska;

3)     przesyłka pocztowa Poczty Polskiej;

4)     na adres poczty elektronicznej – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

7.     W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez operatora paczkomatów - InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 679-310-80-59, REGON: 360-781-085, o kapitale zakładowym w wysokości 116.278.450,00 zł (słownie: sto szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Paczkomat jest urządzeniem umożliwiającym osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub odbiór paczki. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

8.     Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji

9.     Odbierając przesyłkę z paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.

 

§ 5

Sposoby płatności

1.     Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:

1)     gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem;

2)     w momencie odbierania towaru w paczkomacie InPost;

3)     przelewem błyskawicznym za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;

4)     przelewem bankowym, na rachunek Sklepu.

2.     Sposób zapłaty wskazany w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie jest dostępny
w przypadku zakupu towaru w formie elektronicznej.

3.     Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Sklepie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.

4.     Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.     Niemożliwe jest dokonanie w Sklepie płatności gotówką za zamówienie w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) brutto.

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

1.     Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).

2.     Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.     Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4.     Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny
i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.

5.     Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:

1)     doręczenia Klientowi-konsumentowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części;

2)     od dnia zawarcia umowy – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

6.     Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:

1)     wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu lub

2)     wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu infopolyglot.school@gmail.com

7.     Sklep niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

8.     W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Klient-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient-konsument.

9.     W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Klientowi-konsumentowi zapłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz kosztów wysyłki do Klienta-Konsumenta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient-konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klient-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient-konsument, chyba że Klient-konsument uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta-konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.  Jeżeli Klient-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

13.  Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

14.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi

9)     w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

10)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;

12)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

13)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

14)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15.  Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

 

§ 7

Reklamacje

1.     Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.

2.     Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.

3.     Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub adres
e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.

4.     Reklamacja może zawierać jedno z żądań:

1)     obniżenia ceny;

2)     usunięcia wady;

3)     wymiany towaru na wolny od wad;

4)     oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.     Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany
w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki, w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji.

6.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

7.     W przypadku, w którym Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

8.     Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub na trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.

9.     W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

10.  Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także
u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

11.  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

12.  W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

13.  Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie
z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane towary.

 

§ 8

Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

1.     Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:

1)     anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

2)     zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

3)     uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy;

4)     uznania prawa do żądania obniżenia ceny towaru.

2.     Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany
z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu), jeśli zamówienie było opłacone:

1)     z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

2)     przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

 

§ 9

Newsletter

1.     Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2.     Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

 

§ 10

Dane kontaktowe Sklepu

Klient ze Sklepem może kontaktować się:

1)     telefonicznie, pod numerem: 48572658341 albo +380685969943;

2)     za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: infopolyglot.school@gmail.com ;

3)     pisemnie, na adres: ul. Topolowa 21/16 31-505, Kraków ;

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.     Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się
z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

2.     W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Sklepu.

4.     Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii
i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.

5.     Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

6.     Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
z infrastrukturą techniczną Klienta.

7.     Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.

8.     Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.     Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.

10.  Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Sklepu lub jego elementy techniczne.

11.  O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.

12.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:

1)     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2)     ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

3)     ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

13.  O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.

14.  Regulamin obowiązuje od dnia: 7.08.2021

 

Komunikat

w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

         (adres osoby składającej pismo)

 

 

                                                                           Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                           “Twój StartUp”                                   

                                                                            ul. Żurawia 6/12 lok. 766

                                                                            00-503 Warszawa

                                                                            Adres do doręczeń:

                                                                            ul. Topolowa 21/16, 31-505, Kraków

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

1.     Data zawarcia umowy                                                                                                       

2.     Przedmiot umowy                                                                                                             

 

 

                                                                                    ……………………………

                                                                                       Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

         (adres osoby składającej pismo)

 

                                                                           Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                           “Twój StartUp”                                   

                                                                            ul. Żurawia 6/12 lok. 766

                                                                            00-503 Warszawa

                                                                            Adres do doręczeń:

                                                                            ul. Topolowa 21/16, 31-505, Kraków

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było    

                                                                                                                                                       

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:                                                                                      

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego *:

1.     wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty                                                                     ;

2.     wnoszę o usunięcia wady;

3.     wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;

4.     oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

                                                                                    ……………………………

                                                                                       Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

 

Индивидуальный курс с носителем языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского с носителем – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя-иностранца
Преимущества
Цены
 • Учитель Native Speaker
 • БОНУСЫ
 • Уроки в любом месте
 • Индивидуальная программа
 • Индивидуальный график
 • 100% внимания только Вам
B1+
4 урока в месяц
6 уроков в месяц
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 уроков в месяц
12 уроков в месяц
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Индивидуальный курс с носителем языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского с носителем – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя-иностранца
Цены
B1+
4 урока в месяц
6 уроков в месяц
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 уроков в месяц
12 уроков в месяц
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Индивидуальный курс английского языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества
Цены
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 уроков в месяц
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 уроков в месяц
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 уроков в месяц
1080 zł / 7200 грн / 230 €
Индивидуальный курс английского языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальный курс английского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
4 урока в месяц
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 уроков в месяц
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 уроков в месяц
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 уроков в месяц
1080 zł / 7200 грн / 230 €
Цены
Выберите количество занятий
групповые занятия английского в мини-группах
Group
COURSE
Приглашаем на групповые курсы всех, кто хочет начать изучение английского в небольшой группе знакомых либо среди учеников, которые находятся на Вашем уровне языка.
Преимущества
Цены
 • Мини-группы 2-4 человек
 • Учитесь вместе с семьей, друзьями
 • Программа под потребности группы
 • Индивидуальный график
4 урока в месяц
340 zł / 2300 грн / 72 €
6 уроков в месяц
480 zł / 3200 грн / 102 €
8 уроков в месяц
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 уроков в месяц
900 zł / 6000 грн / 190 €
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКОГО В МИНИ-ГРУППАХ
Group
COURSE
Приглашаем на групповые курсы всех, кто хочет начать изучение английского в небольшой группе знакомых либо среди учеников, которые находятся на Вашем уровне языка.
Цены
4 урока в месяц
480 zł / 3200 грн / 102 €
6 уроков в месяц
340 zł / 2300 грн / 72 €
8 уроков в месяц
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 уроков в месяц
900 zł / 6000 грн / 190 €
деловой английский от профессионалов
Business
english
Курс созданный на базе сотен реальных примеров. Это позволяет активно развивать «живые» навыки английского языка в рамках делового общения. Данный курс - это отличное решение для людей, которым нужна максимальная практика и быстрое изучения делового английского. Учитель курса - профессионал своего дела, обучался в British Council преподает уже 20 лет.
Преимущества
Цены
 • Группы 5-8 человек
 • Всего 2 месяца обучения
 • 3 занятия в неделю по 1 часу или 2 раза по полтора
 • Подготовка к интервью, переговорам
 • Доступная цена
Цена за 2 месяца:
1000 zł / 7000 грн / 210 €
деловой английский от профессионалов
Business
English
Курс созданный на базе сотен реальных примеров. Это позволяет активно развивать «живые» навыки английского языка в рамках делового общения. Данный курс - это отличное решение для людей, которым нужна максимальная практика и быстрое изучения делового английского. Учитель курса - профессионал своего дела, обучался в British Council преподает уже 20 лет.
Цены
Цена за 2 месяца
1000 zł / 7000 грн / 210 €
Интенсивная база для уверенного общения
English
lifeboat abroad
Цель курса: получить английский, который спасёт тебя во всех ситуациях и проблемах на территории разных стран мира.
Что Вы получаете:
Цены
 • Группы 5-8 человек
 • 30 часов обучения
 • занятия 2 раза в неделю по 1,5 часа
 • разговорный клуб с носителем языка - БЕСПЛАТНО
 • подходит для уровня А2/В1
1260 zł / 8800 грн / 265 €
Подойдёт для тех, кто:
 • хочет переехать жить за границу или много путешествует
 • летает на отдых за границу и хочет свободно и без страха общаться с местными
ИНТЕНСИВНАЯ БАЗА ДЛЯ УВЕРЕННОГО ОБЩЕНИЯ
English
lifeboat abroad
Цель курса: получить английский, который спасёт тебя во всех ситуациях и проблемах на территории разных стран мира.
ЦенА:
Подойдёт для тех, кто:
1269 zł / 8800 грн / 265 €
 • хочет переехать жить за границу или много путешествует
 • летает на отдых за границу и хочет свободно и без страха общаться с местными
место для развития разговорных навыков
speaking
club
С недавнего времени каждую субботу у нас, в POLYGLOT ONLINE, проходит разговорный клуб. Мега уютная атмосфера, в формате дружеского общения. Вы ведь слышали, что нас формирует окружение? Так вот, Speaking Club – это отличная возможность найти новые знакомства и друзей по духу, которые будут способствовать вашему развитию.
Что вы получаете
Цены
50 zł / 320 грн / 11 €
Цена за занятие (1 час)
160 zł / 1100 грн / 35 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
 • преподаватель - носитель языка из Великобритании
 • небольшая группа
 • каждому уделяется внимания
 • никто не боится ошибаться
 • дружеская атмосфера
 • преодолеете языковой барьер и подружитесь с носителем
МЕСТО ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ
speaking
club
Цены
 • преподаватель - носитель языка из Великобритании
 • небольшая группа
 • каждому уделяется внимания
 • никто не боится ошибаться
 • дружеская атмосфера
 • преодолеете языковой барьер и подружитесь с носителем
50 zł / 320 грн / 11 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
160 zł / 1100 грн / 35 €
Цена за занятие (1 час)
Запись на бесплатное тестирование
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Запись на бесплатное тестирование
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Zapisz się na darmowe testowanie
Pracujemy od 08:00 dо 20:00
Zapisz się na darmowe testowanie
Pracujemy od 08:00 dо 20:00
MIEJSCE DO ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
speaking
club
Od niedawna w każdą sobotę w POLYGLOT ONLINE mamy klub konwersacyjny. Mega przytulna atmosfera, w przyjaznym formacie do pogadania. Słyszeliście, że nasze środowisko nas kształtuje, prawda? Cóż, Speaking Club jest świetną okazją do poznania nowych przyjaciół w duchu, którzy przyczynią się do Twojego rozwoju.
CO ZYSKUJESZ
Ceny
Cena za jedną lekcję (1 godzina)
50 zł
Cena za miesiąc (4 lekcję)
160 zł
MIEJSCE DO ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
speaking
club
CENY
Cena za jedną lekcję (1 godzina)
50 zł
Cena za miesiąc (4 lekcję)
160 zł
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
english
Kurs oparty na setkach przykładów z życia wziętych. Pozwala na aktywne rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Kurs ten jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują maksymalnej praktyki i szybszej nauki biznesowego języka angielskiego. Prowadzący kurs jest profesjonalistą, przeszkolonym przez British Council i uczy od 20 lat.
KORZYŚCI
CENY
 • Grupy 5-8 studentów
 • Tylko 2 miesięcy nauki
 • 3 lekcji w tygodniu po 1 godzinie lub 2 lekcji w tygodniu po 1,5 godziny
 • Przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych, negocjacji
 • Przystępna cena
Cena za 2 miesiące
1000 zł
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
English
Kurs oparty na setkach przykładów z życia wziętych. Pozwala na aktywne rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście komunikacji biznesowej. Kurs ten jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują maksymalnej praktyki i szybszej nauki biznesowego języka angielskiego. Prowadzący kurs jest profesjonalistą, przeszkolonym przez British Council i uczy od 20 lat.
CENY
Cena za 2 miesiące
1000 zł
Grupowe lekcje z angielskiego online
Group
COURSE
Zapraszamy na kurs grupowy dla każdego, kto chce rozpocząć naukę języka angielskiego w małej grupie znajomych lub z uczniami, którzy są na Twoim poziomie językowym.
KORZYŚCI
Ceny
 • Mini-grupy 2-4 studentów
 • Ucz się razem z rodziną, przyjaciółmi
 • Program dostosowany do potrzeb grupy
 • Indywidualny harmonogram
4 lekcji na miesiąc
400 zł
6 lekcji na miesiąc
540 zł
8 lekcji na miesiąc
680 zł
12 lekcji na miesiąc
1000 zł
GRUPOWE LEKCJE Z ANGIELSKIEGO ONLINE
Group
COURSE
Zapraszamy na kurs grupowy dla każdego, kto chce rozpocząć naukę języka angielskiego w małej grupie znajomych lub z uczniami, którzy są na Twoim poziomie językowym.
Ceny
4 lekcji na miesiąc
400 zł
6 lekcji na miesiąc
540 zł
8 lekcji na miesiąc
680 zł
12 lekcji na miesiąc
1000 zł
INDYWIDUALNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy autorską metodykę dostosowaną do potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego nauczyciela.
KORZYŚCI
Ceny
 • 100% uwagi tylko dla Ciebie
 • Indywidualny harmonogram
 • Program indywidualny
 • Lekcje w dowolnym miejscu
 • BONUSY
4 lekcji na miesiąc
480 zł
6 lekcji na miesiąc
690 zł
8 lekcji na miesiąc
880 zł
12 lekcji na miesiąc
1200 zł
Indywidualny kurs języka angielskiego
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy autorską metodykę dostosowaną do potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego nauczyciela.
ceny
4 lekcji na miesiąc
480 zł
6 lekcji na miesiąc
690 zł
8 lekcji na miesiąc
880 zł
12 lekcji na miesiąc
1200 zł
KURS INDYWIDUALNY Z NATIVE SPEAKEREM
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego z native speakerem jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy unikalną metodykę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego zagranicznego lektora.
KORZYŚCI
CENY
 • Wykładowca Native Speaker
 • BONUSY
 • Lekcje w dowolnym miejscu
 • Program indywidualny
 • Indywidualny harmonogram
 • 100% uwagi tylko dla Ciebie
B1+
4 lekcji na miesiąc
600 zł
6 lekcji na miesiąc
900 zł
8 lekcji na miesiąc
1000 zł
12 lekcji na miesiąc
1500 zł
KURS INDYWIDUALNY Z NATIVE SPEAKEREM
Inidividual
COURSE
Indywidualny kurs języka angielskiego z native speakerem jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy unikalną metodykę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego zagranicznego lektora.
CENY
B1+
4 lekcji na miesiąc
600 zł
6 lekcji na miesiąc
900 zł
8 lekcji na miesiąc
1000 zł
12 lekcji na miesiąc
1500 zł
English
lifeboat abroad
Cel kursu: zdobyć wiedzę, która uratuje Cię we wszystkich sytuacjach i problemach na terenie różnych krajów świata.
KORZYŚCI
CENY
 • Grupy 4-8 studentów
 • Czas trwania 30 godzin (20 lekcji po 1,5 godziny 2 razy w tygodniu)
 • Odpowiedni dla poziomu A2/B1
 • Speaking Club z native speakerem GRATIS
Odpowiedni dla tych, którzy:
 • Chcą wyjechać, aby mieszkać za granicą lub dużo podróżować
 • Wylatują za granicę na wakacje i chcą swobodnie i bez obaw komunikować się z mieszkańcami
Cena za cały kurs (30 godzin )
1260 zł
English
lifeboat abroad
Cel kursu: zdobyć wiedzę, która uratuje Cię we wszystkich sytuacjach i problemach na terenie różnych krajów świata.
CENY
Odpowiedni dla tych, którzy:
 • Chcą wyjechać, aby mieszkać za granicą lub dużo podróżować
 • wylatują za granicę na wakacje i chcą swobodnie i bez obaw komunikować się z mieszkańcami
Cena za cały kurs (30 godzin )
1260 zł
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс польского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
ЦенА
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
360 zł / 78 €
6 уроков в месяц
510 zł / 110 €
8 уроков в месяц
660 zł / 142 €
12 уроков в месяц
960 zł / 205 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс польского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение
ЦенА:
по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
360 zł / 78 €
6 уроков в месяц
510 zł / 110 €
8 уроков в месяц
660 zł / 142 €
12 уроков в месяц
960 zł / 205 €
Życie
w Polsce
Многоуровневый, общий курс ориентированный на обучение грамматики и разговорного польского в ситуациях реального общения. В зависимости от Вашего уровня владения языком, вы можете пройти курс польского для начинающих или начать обучение c последующих уровней.
Преимущества:
ЦенА
 • Мини-группы до 5 человек
 • Длительность 30 часов (20 занятий) – 2 раза в неделю по 1,5 часа
 • Подходит для любого уровня и возраста
 • Получаете только нужные знания
1200 zł / 8400 грн / 255 €
Życie
w Polsce
Многоуровневый, общий курс ориентированный на обучение грамматики и разговорного польского в ситуациях реального общения. В зависимости от Вашего уровня
ЦенА:
1200 zł / 8400 грн / 255 €
владения языком, вы можете пройти курс польского для начинающих или начать обучение c последующих уровней.
Преимущества:
 • Мини-группы до 5 человек
 • Длительность 30 часов (20 занятий) – 2 раза в неделю по 1,5 часа
 • Подходит для любого уровня и возраста
 • Получаете только нужные знания
ИндивидуальныЕ Занятия УКРАИНСКОГО языка
Inidividual
COURSE
Индивидуальные занятия помогут обучаться один на один вместе с преподавателем в удобное Вам время. Составление индивидуальной программы под Ваши потребности.
Преимущества
Цены
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 уроков в месяц
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 уроков в месяц
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5300 грн / 165 €
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
Inidividual
COURSE
Индивидуальные занятия помогут обучаться один на один вместе с преподавателем в удобное Вам время. Составление индивидуальной программы под Ваши потребности.
4 урока в месяц
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 уроков в месяц
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 уроков в месяц
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5300 грн / 165 €
Цены
Выберите количество занятий
групповые занятия Украинского языка
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Преимущества
Цены
 • Мини-группы 2-4 человек
 • Учитесь вместе с семьей, друзьями
 • Программа под потребности группы
 • Индивидуальный график
4 урока в месяц
280 zł / 2000 грн / 60 €
6 уроков в месяц
418 zł / 2900 грн / 89 €
8 уроков в месяц
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 уроков в месяц
760 zł / 5000 грн / 160 €
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Цены
4 урока в месяц
418 zł / 2900 грн / 89 €
6 уроков в месяц
280 zł / 2000 грн / 60 €
8 уроков в месяц
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 уроков в месяц
760 zł / 5000 грн / 160 €
Милозвучні посиденьки
online
meetings
Идеальное место не только чтобы попрактиковать разговорный украинский и послушать "солов'їну українську мову", а ещё провести время в приятной компании за чашечкой чая. Занятия помогут тебе подтянуть разговорный украинский язык и избавиться от русизмов.
Цены
30 zł / 220 грн / 7 €
Цена за занятие (1 час)
100 zł / 700 грн / 21 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
МИЛОЗВУЧНІ ПОСИДЕНЬКИ
ONLINE
MEETINGS
Цены
30 zł / 220 грн / 7 €
Цена за месяц (4 часа в месяц)
100 zł / 700 грн / 21 €
Цена за занятие (1 час)
Идеальное место не только чтобы попрактиковать разговорный украинский и послушать "солов'їну українську мову", а ещё провести время в приятной компании за чашечкой чая. Занятия помогут тебе подтянуть разговорный украинский язык и избавиться от русизмов.
групповые занятия Польского языка
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или с любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Преимущества
Цены
 • Мини-группы 2-4 человек
 • Учитесь вместе с семьей, друзьями
 • Программа под потребности группы
 • Индивидуальный график
4 урока в месяц
300 zł / 2000 грн / 63 €
6 уроков в месяц
420 zł / 2800 грн / 88 €
8 уроков в месяц
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5000 грн / 164 €
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА в МИНИ-ГРУППАХ
Group
COURSE
Групповые занятия дают возможность заниматься вместе со своими друзьями, семьей или с любимым человеком. Программа составляется индивидуально под Ваши потребности и в удобное Вам время.
Цены
4 урока в месяц
420 zł / 2800 грн / 88 €
6 уроков в месяц
300 zł / 2000 грн / 63 €
8 уроков в месяц
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 уроков в месяц
780 zł / 5000 грн / 164 €
I am into iT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" разработан для специалистов в сфере IT, а также для изучающих информационные технологии или смежные предметы. Учитель курса опытный и сертифицированный педагог университета в IT направлении, годами жизни за границей и десятилетним опытом преподавания английского. Курс подойдет для уровня В1+.
После курса Вы:
ЦенА
 • Освоите словарный запас в данной сфере
 • Научитесь разговаривать более уверенно на работе
 • Сможете обсуждать новые заказы с клиентами на английском
 • Участвовать в совещаниях
 • Создавать презентации
 • Легко читать документацию
1300 zł / 10200 грн / 280 €
I AM INTO IT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" разработан для специалистов в сфере IT, а также для изучающих информационные технологии или смежные
Цена
1300 zł / 10200 грн / 280 €
предметы. Учитель курса опытный и сертифицированный педагог университета в IT направлении, годами жизни за границей и десятилетним опытом преподавания английского. Курс подойдет для уровня В1+.
I am into iT
Group
COURSE
Kurs „I am into IT” przeznaczony jest dla profesjonalistów w dziedzinie IT, a także dla studentów informatyki lub kierunków pokrewnych. Nauczyciel kursu jest doświadczonym i certyfikowanym nauczycielem akademickim w dziedzinie informatyki, z wieloletnim pobytem za granicą i dziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Kurs jest odpowiedni dla poziomu B1+
Po kursie:
Cena
 • Opanujesz słownictwo w tym zakresie
 • Nauczysz się mówić pewniej w pracy
 • Nauczysz się omawiać nowe zamówienia z klientami w języku angielskim
 • Nauczysz się uczestniczyć w spotkaniach
 • Nauczysz się tworzyć prezentacje
 • Nauczysz się łatwo czytać dokumentacje
1300 zł
I AM INTO IT
Group
COURSE
Kurs „I am into IT” przeznaczony jest dla profesjonalistów w dziedzinie IT, a także dla studentów informatyki lub kierunków
Cena
1300 zł
pokrewnych. Nauczyciel kursu jest doświadczonym i certyfikowanym nauczycielem akademickim w dziedzinie informatyki, z wieloletnim pobytem za granicą i dziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Kurs jest odpowiedni dla poziomu B1+
деловой английский от профессионалов
Business
english upgrade
Количество человек
ЦенА:
 • 3-5 человек
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
Длительность
 • 12 часов
деловой английский от профессионалов
Business
English
ЦенА
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
 • 3-5 человек
 • 12 часов
upgrade
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
english upgrade
Ilość osób
Cena:
 • 3-5
600 zł
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
Czas trwania kursu
 • 12 godzin
ANGIELSKI BIZNESOWY OD PROFESJONALISTÓW
Business
English
CENA:
600 zł
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
 • Ilość osób 3-5
 • 12 godzin
upgrade
Запис на безкоштовне тестування
Ми працюємо з 08:00 до 20:00 за Європейським часом
Запис на безкоштовне тестування
Мы работаем с 08:00 до 20:00 по Европейскому времени
Ми працюємо з 08:00 до 20:00 за Європейським часом
Індивідуальний курс англійської мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Бонус
ЦІни
4 заняття на місяць
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 занять на місяць
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 занять на місяць
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 занять на місяць
1080 zł / 7200 грн / 230 €
При придбанні абонементу на довільну кількість занять, розмовний клуб з носієм мови - Безкоштовно!
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
4 заняття на місяць
420 zł / 2860 грн / 90 €
6 занять на місяць
600 zł / 3900 грн / 127 €
8 занять на місяць
784 zł / 5096 грн / 165 €
12 занять на місяць
1080 zł / 7200 грн / 230 €
ЦІни
Бонус: При придбанні абонементу на довільну кількість занять, розмовний клуб з носієм мови - Безкоштовно!
Виберіть кількість занять
Заняття англійської в міні-групах
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Бонус:
Ціни:
4 заняття на місяць
340 zł / 2300 грн / 72 €
6 занять на місяць
480 zł / 3200 грн / 102 €
8 занять на місяць
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 занять на місяць
900 zł / 6000 грн / 190 €
Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
Заняття англійської в міні-групах
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з
Ціни
4 заняття на місяць
480 zł / 3200 грн / 102 €
6 занять на місяць
340 zł / 2300 грн / 72 €
8 занять на місяць
620 zł / 4200 грн / 130 €
12 занять на місяць
900 zł / 6000 грн / 190 €
Бонус: Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Індивідуальні заняття з носієм мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть займатися один на один разом з викладачем у зручний для вас час. Складаємо індивідуальну програму під ваші потреби. Детальна увага приділяється опрацюванні вимови з носієм.
Бонус:
ЦІНИ
B1+
4 заняття на місяць
6 занять на місяць
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 занять на місяць
12 занять на місяць
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
Індивідуальні заняття з носієм мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть займатися один на один разом з викладачем у зручний для вас час. Складаємо індивідуальну програму під ваші потреби. Детальна увага приділяється опрацюванні вимови з носієм.
ЦІни
B1+
4 заняття на місяць
6 занять на місяць
600 zł / 3940 грн / 127 €
900 zł / 5910 грн / 190 €
8 занять на місяць
12 занять на місяць
1000 zł / 6560 грн / 210 €
1500 zł / 9840 грн / 315 €
Бонус: Для всіх абонементів "Speaking Сlub" по суботах з носієм мови – БЕЗКОШТОВНО!
Індивідуальні заняття з вчителем – Анастасією
Inidividual
COURSE
Анастасія - викладає англійську багато років як дітям, так і дорослим, вільно володіючи чотирма мовами, поживши закордоном, у тому числі і в англомовних країнах. Великий досвід роботи з носіями з Великобританії, США, Канади. Безліч тренінгів з викладання, підготовка учнів до іспитів, співбесід англійською, а також результати, отримані після, надихнули на створення своєї школи. На уроках з Анастасією вам гарантовано індивідуальний підхід, а також легку та дружню атмосферу.
ЦІНИ
1 година - 120 zł / 820 грн
Індивідуальні заняття з вчителем – Анастасією
Inidividual
COURSE
Анастасія - викладає англійську багато років як дітям, так і дорослим, вільно володіючи чотирма мовами, поживши закордоном, у тому числі і в англомовних країнах. Великий досвід роботи з носіями з Великобританії, США, Канади. Безліч тренінгів з викладання, підготовка учнів до іспитів, співбесід англійською, а також результати, отримані після, надихнули на створення своєї школи. На уроках з Анастасією вам гарантовано індивідуальний підхід, а також легку та дружню атмосферу.
ЦІни
1 година - 120 zł / 820 грн
Індивідуальні заняття з вчителем – Юлією
Inidividual
COURSE
Юлія - викладач та творець курсів "Business English", "Business English Upgrade", "English for life" та "English lifeboat abroad" у нашій школі. Має 20-ти річний досвід викладання, підтверджений безліччю міжнародних сертифікатів, а також багаторічний досвід викладання англійської мови в університетах. На індивідуальних заняттях зможемо побудувати таку програму вивчення, яка допоможе вам освоїти бізнес або економічну англійську.
ЦІНИ
1 година - 120 zł / 820 грн
Індивідуальні заняття з вчителем – Юлією
Inidividual
COURSE
Юлія - викладач та творець курсів "Business English", "Business English Upgrade", "English for life" та "English lifeboat abroad" у нашій школі. Має 20-ти річний досвід викладання, підтверджений безліччю міжнародних сертифікатів, а також багаторічний досвід викладання англійської мови в університетах. На індивідуальних заняттях зможемо побудувати таку програму вивчення, яка допоможе вам освоїти бізнес або економічну англійську.
ЦІни
1 година - 120 zł / 820 грн
Ділова англійська ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
english
Викладач курсу - досвідчений професіонал, який навчався у британських тренерів і викладає 20 років в цьому напрямку. Курс розрахований на рівень В1+.
Формат: курс в міні-групі
Тривалість: 2 місяці (25 годин) - заняття 2 рази на тиждень по 1,5 години
В процесі навчання ми:
Ціни
 • Приділяємо увагу на прокачку розмовної англійської
 • Надаємо впевненість в ділових перемовинах і готуємо до співбесіди англійською
 • Розповідаємо секрети успішних презентацій
Ціна за 2 місяці:
1000 zł / 7000 грн / 210 €
Ділова англійська ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
English
Викладач курсу - досвідчений професіонал, який навчався у британських тренерів і викладає 20 років в цьому напрямку. Курс розрахований на рівень В1+.

Формат: курс в міні-групі
Тривалість: 2 місяці (25 годин) - заняття 2 рази на тиждень по 1,5 години
ЦІнИ
Ціна за 2 місяці
1000 zł / 7000 грн / 210 €
ДІЛОВИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
english upgrade
Кількість осіб
Ціна:
 • 3-5
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
Тривалість
 • 12 годин
ДІЛОВИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ
Business
English
ЦІнА
600 zł / 4300 грн / 127 €
 • Presenting myself
 • Presenting my business idea
 • Starting up in a new location
 • Establishing relationships and negotiating
 • Promotion and promotional activities
 • Staff development and training
 • Job satisfaction
 • Telephoning skills
 • Formal writing skills
 • 3-5 людини в міні-групі
 • 12 годин
upgrade
I am into iT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" розроблений для фахівців у сфері IT, а також для тих, хто вивчає інформаційні технології або суміжні предмети. Вчитель курсу досвідчений та сертифікований педагог університету в напрямку IT, роками життя за кордоном та десятирічним досвідом викладання англійської. Курс підійде для рівня В1+.
Після курсу Ви:
ЦІнА
 • Опануєте словниковий запас у цій сфері
 • Навчитеся розмовляти впевненіше на роботі
 • Зможете обговорювати нові замовлення з клієнтами англійською
 • Брати участь у нарадах
 • Створювати презентації
 • Легко читати документацію
1300 zł / 10200 грн / 280 €
I AM INTO IT
Group
COURSE
Курс "I am into IT" розроблений для фахівців у сфері IT, а також для тих, хто вивчає інформаційні технології або суміжні предмети.
Цена
1300 zł / 10200 грн / 280 €
Вчитель курсу досвідчений та сертифікований педагог університету в напрямку IT, роками життя за кордоном та десятирічним досвідом викладання англійської. Курс підійде для рівня В1+.
ІНТЕНСИВНА БАЗА ДЛЯ ВПЕВНЕНОГО СПІЛКУВАННЯ
English
lifeboat abroad
Мета курсу: здобути той рівень комунікації англійської, який врятує вас у всіх життєвих ситуаціях та проблемах на території різних країн світу.
ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ:
ЦІнА:
 • Групи 5-8 осіб
 • 30 годин навчання
 • заняття 2 рази на тиждень по 1,5 години
 • розмовний клуб із носієм мови - БЕЗКОШТОВНО
 • підходить для рівня А2/В1
1260 zł / 8800 грн / 265 €
Підійде для тих, хто:
 • хоче переїхати жити за кордон/вже переїхав, багато подорожує
 • літає на відпочинок за кордон і хоче вільно і без страху спілкуватись з місцевими
ІНТЕНСИВНА БАЗА ДЛЯ ВПЕВНЕНОГО СПІЛКУВАННЯ
English
lifeboat abroad
Мета курсу: здобути той рівень комунікації англійської, який врятує вас у всіх життєвих ситуаціях та проблемах на території різних країн світу.
ЦІнА:
ПІДІЙДЕ ДЛЯ ТИХ, ХТО:
1269 zł / 8800 грн / 265 €
 • хоче переїхати жити за кордон/вже переїхав, багато подорожує
 • літає на відпочинок за кордон і хоче вільно і без страху спілкуватись з місцевими
Розмовний клуб англійської з носієм мови
speaking
club
Формат:
Групові онлайн-зустрічі кожної суботи
ЦІнИ:
50 zł / 320 грн / 11 €
Разове заняття (1 година)
160 zł / 1100 грн / 35 €
Абонемент на 4 заняття на місяць (кожну суботу)
РОЗМОВНИЙ КЛУБ АНГЛІЙСЬКОЇ З НОСІЄМ МОВИ
speaking
club
ЦІнИ
50 zł / 320 грн / 11 €
Разове заняття
160 zł / 1100 грн / 35 €
Абонемент на 4 заняття на місяць (кожну суботу)
Формат:
Групові онлайн-зустрічі кожної суботи
INIDIVIDUAL
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ПЕРЕВАГИ:
ЦІнА:
 • 100% уваги тільки Вам
 • Індивідуальний графік
 • Індивідуальна програма
 • Уроки у будь-якому місці
 • Бонуси
4 заняття на місяць
360 zł / 78 €
6 занять на місяць
510 zł / 110 €
8 занять на місяць
660 zł / 142 €
12 занять на місяць
960 zł / 205 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ЦІнА:
ПЕРЕВАГИ:
 • 100% уваги тільки Вам
 • Індивідуальний графік
 • Індивідуальна програма
 • Уроки у будь-якому місці
 • Бонуси
4 заняття на місяць
360 zł / 78 €
6 занять на місяць
510 zł / 110 €
8 занять на місяць
660 zł / 142 €
12 занять на місяць
960 zł / 205 €
Групові заняття польської мови
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
Переваги
ЦІНИ
 • Міні-групи 2-4 осіб
 • Навчайтеся разом із сім'єю, друзями
 • Програма під потреби групи
 • Індивідуальний графік
4 заняття на місяць
300 zł / 2000 грн / 63 €
6 занять на місяць
420 zł / 2800 грн / 88 €
8 занять на місяць
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 занять на місяць
780 zł / 5000 грн / 164 €
ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ЦІнИ
4 заняття на місяць
420 zł / 2800 грн / 88 €
6 занять на місяць
300 zł / 2000 грн / 63 €
8 занять на місяць
544 zł / 3600 грн / 114 €
12 занять на місяць
780 zł / 5000 грн / 164 €
Życie
w Polsce
Мета курсу - отримати базові знання польської мови, які допоможуть у всіх життєвих ситуаціях у Польщі. За допомогою курсу ти досягнеш рівня А1 або А2.
Переваги:
ЦІнА
 • Міні-групи до 5 осіб
 • Тривалість 30 годин (20 занять) – 2 рази на тиждень по 1,5 години
 • Підходить для будь-якого рівня та віку
 • Отримуєте лише потрібні знання
1200 zł / 8400 грн / 255 €
Życie
w Polsce
Мета курсу - отримати базові знання польської мови, які допоможуть у всіх життєвих ситуаціях у Польщі. За допомогою курсу ти досягнеш рівня А1 або А2.
ЦІнА:
1200 zł / 8400 грн / 255 €
Переваги:
 • Міні-групи до 5 осіб
 • Тривалість 30 годин (20 занять) – 2 рази на тиждень по 1,5 години
 • Підходить для будь-якого рівня та віку
 • Отримуєте лише потрібні знання
Індивідуальні заняття з української мови
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
переваги
Ціни
 • 100% уваги тільки Вам
 • Індивідуальний графік
 • Індивідуальна програма
 • Уроки у будь-якому місці
 • Бонуси
4 заняття на місяць
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 занять на місяць
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 занять на місяць
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 занять на місяць
780 zł / 5300 грн / 165 €
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Inidividual
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
4 заняття на місяць
300 zł / 2200 грн / 63 €
6 занять на місяць
438 zł / 2900 грн / 92 €
8 занять на місяць
560 zł / 3800 грн / 118 €
12 занять на місяць
780 zł / 5300 грн / 165 €
ЦІни
Виберіть кількість занять
Групові заняття з української мови
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ПЕРЕВАГИ
ЦІНИ
 • Міні-групи 2-4 осіб
 • Навчайтеся разом із сім'єю, друзями
 • Програма під потреби групи
 • Індивідуальний графік
4 заняття на місяць
280 zł / 2000 грн / 60 €
6 занять на місяць
418 zł / 2900 грн / 89 €
8 занять на місяць
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 занять на місяць
760 zł / 5000 грн / 160 €
ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Group
COURSE
Групові заняття дають можливість займатися разом зі своїми друзями, сім'єю або з коханою людиною. Програма та розклад занять підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ЦІнИ
4 заняття на місяць
418 zł / 2900 грн / 89 €
6 занять на місяць
280 zł / 2000 грн / 60 €
8 занять на місяць
540 zł / 3700 грн / 115 €
12 занять на місяць
760 zł / 5000 грн / 160 €
Милозвучні Посиденьки
online
meetings
Ідеальне місце не тільки щоб попрактикувати розмовну українську та послухати "солов'їну мову", а ще й провести час у приємній компанії та за чашкою чаю. Заняття допоможуть тобі підтягнути розмовну українську мову та позбутися русизмів.
ЦІнИ
30 zł / 220 грн / 7 €
Разове заняття (1 година)
100 zł / 700 грн / 21 €
Абонемент на 4 заняття на місяць
МИЛОЗВУЧНІ ПОСИДЕНЬКИ
ONLINE
MEETINGS
ЦІНИ
30 zł / 220 грн / 7 €
Абонемент на 4 заняття на місяць
100 zł / 700 грн / 21 €
Разове заняття (1 година)
Ідеальне місце не тільки щоб попрактикувати розмовну українську та послухати "солов'їну мову", а ще й провести час у приємній компанії та за чашкою чаю. Заняття допоможуть тобі підтягнути розмовну українську мову та позбутися русизмів.
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс немецкого - оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
ЦенА
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
480 zł / 100 €
6 уроков в месяц
690 zł / 148 €
8 уроков в месяц
880 zł / 188 €
12 уроков в месяц
1260 zł / 270 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс польского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение
ЦенА:
по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
360 zł / 78 €
6 уроков в месяц
510 zł / 110 €
8 уроков в месяц
660 zł / 142 €
12 уроков в месяц
960 zł / 205 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Індивідуальні заняття допоможуть навчатися один на один разом з викладачем у зручний для Вас час. Програма підбирається індивідуально під Ваші потреби.
ПЕРЕВАГИ:
ЦенА
 • 100% уваги тільки Вам
 • Індивідуальний графік
 • Індивідуальна програма
 • Уроки у будь-якому місці
 • Бонуси
4 заняття на місяць
480 zł / 100 €
6 заняття на місяць
690 zł / 148 €
8 заняття на місяць
880 zł / 188 €
12 заняття на місяць
1260 zł / 270 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс польского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение
ЦенА:
по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
360 zł / 78 €
6 уроков в месяц
510 zł / 110 €
8 уроков в месяц
660 zł / 142 €
12 уроков в месяц
960 zł / 205 €
INIDIVIDUAL
COURSE
Indywidualny kurs języka jest najlepszą opcją dla tych, którzy chcą uczyć się szybko i efektywnie. Oferujemy autorską metodykę dostosowaną do potrzeb i preferencji każdej osoby, pod okiem doświadczonego nauczyciela.
KORZYŚCI
Ceny
 • 100% uwagi tylko dla Ciebie
 • Indywidualny harmonogram
 • Program indywidualny
 • Lekcje w dowolnym miejscu
 • BONUSY
4 lekcji na miesiąc
480 zł
6 lekcji na miesiąc
690 zł
8 lekcji na miesiąc
880 zł
12 lekcji na miesiąc
1260 zł
INIDIVIDUAL
COURSE
Индивидуальный курс польского – оптимальный выход для тех, кто хочет овладеть знаниями быстро и качественно. Мы даем возможность проводить обучение
ЦенА:
по оригинальным методикам с учетом особенностей и предпочтений каждого под руководством опытного преподавателя.
Преимущества:
 • 100% внимания только Вам
 • Индивидуальный график
 • Индивидуальная программа
 • Уроки в любом месте
 • БОНУСЫ
4 урока в месяц
360 zł / 78 €
6 уроков в месяц
510 zł / 110 €
8 уроков в месяц
660 zł / 142 €
12 уроков в месяц
960 zł / 205 €
Top